czwartek, 23 stycznia 2014

Pin It

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze/ Onomatopeic phrases

Wyrażeń takich jest naprawdę dużo i myślałam , że będzie ciężko, ale Jelly ( 4lata) dała radę. Nicole ( prawie dwa lat) potrafi już przypasować wyrazy do obrazków bezbłędnie, więc stwierdzam, że pamięć ma dobrą. A co do czytania jak nie ma obrazków to umię tylko parę. Wydaje mi się , że to z powodu że jeszcze nie zabardzo umie mówić , mówi sama z siebie tylko trzy wyrazy  mama, am, hop.
There is a lot  onomatopeic phrases but Jelly( 4 year) hadn't problem at all. Nicole (near 2 years) can already match words to images perfectly, so I can say that her memory is good. If there is no pictures can read only a few. It seems to me that it is because she still doesn't talk, says it only three words mom, am, hop.

Zaczeliśmy od odgłosów zwierząt, karty wyciełam z moich sylabek. Z kart oprócz dopasowywania można grać w grę memory.
We started from the sounds of animals, the card I cut out of book. In addition to the matching cards, you can play the memory game.


Zrobiłam też grę pomysł zaczerpnięty z gry Insey Winsey Spider. Z tą różnicą , że u nas będzie to drzewo (jeszcze nie namalowałam) i wiatr zrzuca a nie deszcz.  Ja zrobiłam wersje która będzie nam służyć przez wszystkie etapy nauki , gdyż można wymieniać kartoniki. W tej grze zrobiłam wyrazy i obrazki więc można grać w różne wersje.
I did also game an idea taken from the game Insey Winsey Spider. The only difference is that at our it will be a tree (not painted yet) and the wind instead rain. I made versions that will serve  by all the stages of learning, because you can exchange cartons. In this game I made the words and pictures so you can play with different versions.

Wystarczy zrobić tyle prostokątów  ile osób ma grać, u nas tylko dwa (60cm x 9,5cm) i podzielić na 12 mniejszych prostokątów. I wypisujemy wyrazy jakie mamy ochotę. Aby gra służyła nam dłużej musimy żyletką wyciąć kreski na kartoniki, które będziemy wymieniać przy nauce innych sylab. Potrzebujemy też kostke u nas to klocek, na którego ponaklejałam kartki z napisanymi wyrażeniami. I ruletka (niewiedziałam jak to nazwać)  naszą zrobiłam z jakieś zabawki z mcdonaldu.
Just make as many rectangles as many people have to play  (60cm x 9.5 cm) and split into 12 smaller rectangles. Write the words that you want. To make the game serve longer  we need to cut lines with razor blade for the cartons, which will replace during the study other syllables. We also need cube with written phrases. And roulette , we did this from some mcdonald toys.

Zasady są proste żucamy kostką jaki wyraz wypadnie na taki pierwszy wyraz idziemy , następnie kręcimy ruletką jak wypadnie słońce zostajemy, jak chmurka to znaczy zawiał wiatr i spadamy z drzewa na sam dół. Wygrywa osoba która pierwsza wejdzie na sam szyt drzewa.
The rules are simple throw the dice,and go on the first word that dice show, then we're spinning the roulette as the sun falls we stay as the cloud it means the wind blew and we fall from the tree to the bottom. Winner is the person who first enters the top of the tree

Czytaliśmy też śmiechy różnych osób Mama- ha ha , tata- he he, dziecko - hi hi , mikołaj- ho ho .
We read a variety of laughter Mama-ha ha, dad-he he, child - hi hi, santa claus ho ho.

1 komentarz: